Uzbek Scholar Journal https://uzbekscholar.com/index.php/uzs <p><strong>Uzbek Scholar Journal</strong> provides the opportunity to the authors to publish their original research articles in Multidisciplinary field. <strong>Uzbek Scholar Journal</strong> is an open access peer reviewed monthly journal. The journal is refereed and follows the ethics and practices of ethical open access publishing. All the manuscripts received for publication passes through extensive double blind peer review process. The journal covers the multidisciplinary areas of Engineering, Technology, Management, Sciences and Humanities. Authors can submit their original manuscripts for peer review.</p> <p><strong>Frequency of Publication:</strong> Monthly</p> <p><strong>Acceptance Notification:</strong> 30 Days</p> <p><strong>Languages Accepted:</strong> Karakalpak, Uzbek, Russian and English</p> <p><strong>ISSN: 2181-0869</strong></p> <p><strong>Journal DOI:</strong> https://doi.org/10.31251</p> <p><a href="http://ifsij.com/"><strong>IFSIJ <span class="S1PPyQ">JIF 2024:</span></strong> <span class="S1PPyQ">7.125</span></a></p> <p><a href="https://sjifactor.com/passport.php?id=22851"><span class="S1PPyQ"><strong>SJIF 2024:</strong> 6.59</span></a></p> en-US Wed, 05 Jun 2024 16:44:41 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 SOG‘LOM TURMUSH TARZI: TALABA - YOSHLAR QARASHLARI https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/940 <p>Salomatlik – inson kamolotining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, shaxsning hech kim dahl qila olmaydigan huquqi, o‘z-o‘zini rivojlantirish, shaxsiy va jamiyat hayotida faol ishtirok etishi garovidir. Ma’lumki, jamiyatimizda inson salomatligi, jismoniy barkamolligi, sog‘lom turmush tarzi madaniyatiga egaligi o‘ta muhim ijtimoiy qadriyat hisoblanadi. Millat salomatligini ta’minlash, xalq genofondini bekamu-ko‘st saqlash sog‘lom turmush tarzi tufayligina yetarlicha ijobiy tarzda hal etiladi. Bu esa, jamiyatning barcha ijtimoiy institutlari; oila, o‘quv-tarbiya maskanlari, mahalla hamda mustaqil ta’lim oldiga jamiyatimiz fuqarolariga sog‘lom turmush tarzi mazmuni va mohiyatini anglatish, yoshlarni sergak va bilimdon, barkamol shaxs qilib tarbiyalash masalasini ko‘ndalang qilib qo‘yadi.</p> Lutpullayev Bunyod Ismatilayevich Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/940 Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 +0000 SPORT MAKTABLARIDA O’QUVCHILARGA KURASH TEXNIKASI VA TAKTIKASINI O’RGATISH USLUBIYATI https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/941 <p>Spоrt mаktаblаridа о‘quvchilаrgа kurаsh texnikаsi vа tаktikаsini harakatlarni o’qitish metodikasi haqida, sport kurashi texnikasini o’rgatish metodologiyasida an'anaviy ravishda o’rganish haqida so’z yuritilgan.</p> Ashurov Baxrom Ilxomovich, Hasanov Faxriddin Farxod o’gli Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/941 Thu, 06 Jun 2024 00:00:00 +0000 BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA O‘QUVCHILARNI KASB TANLASHGA O‘RGATISHNING SHAKL VA METODLARI https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/942 <p>Zamonaviy jamiyatda ta’limni isloh qilishning yangi yo‘nalishlarini topishning dolzarbligi oshdi. Bugungi kun maktabi hozir va kelajakda o‘quvchining moyilligini va qobiliyatlarini maksimal darajada rivojlantirish va amalga oshirish uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratish, ya’ni “o‘quvchiga yuzlanish” ga intilayapti. Ushbu ishda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini kasb tanlashga o‘rgatishning shakl va metodlari haqida fikr yuritilgan.</p> Usanov Mehriddin Mustafayevich, Joniqulova Zulayxo Burxon qizi Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/942 Fri, 07 Jun 2024 00:00:00 +0000 THE ROLE OF FEEDBACK IN TEACHING WRITING https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/943 <p>Using an historical approach the intention of this paper is to identify from the literature better practice in feedback. Assessment is an essential element in the learning cycle, and is central to an understanding of how learning outcomes are achieved. It is through their assessments that we come to know our students, if our teaching has been successful and plays a significant role in determining the students' success. However, unlike the teaching process, assessment does not have the same dialogic element that learning and teaching now has. While feedback is a key element in formative assessment, we do not know how our feedback is understood by the learner, or what meaning they make of it.</p> Kadirova Muniraxon, Baxadirova Dilnoz, Tojiddinova Donoxon Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/943 Fri, 07 Jun 2024 00:00:00 +0000 ИГРА В СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/944 <p>В данной статье рассматривается роль игры в системе развивающего обучения в начальных классах. Игра является эффективным методом, способствующим развитию навыков, интеллектуальных способностей и социальных компетенций у учащихся младшего школьного возраста. В статье представлен анализ теоретических основ и принципов развивающего обучения, а также описаны различные игровые технологии, применяемые в начальной школе. Кроме того, статья основана на результаты практического исследования, проведенного с участием учащихся начальных классов. Полученные результаты подтверждают эффективность использования игры в системе развивающего обучения и ее положительное влияние на учебные достижения и развитие учащихся.</p> Миркомилова Мадинабону Давроновна Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/944 Fri, 07 Jun 2024 00:00:00 +0000 KIBERSTALKING VA INSON HUQUQLARI https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/945 <p>Kiberstalking bugungi raqamli dunyoning dolzarb muammolaridan biri bo‘lib, uning inson huquqlariga salbiy ta'siri muhokama qilinadi. Kiberstalking shaxsiy hayot daxlsizligini, xavfsizlik va erkinlikni buzadi, sha'n va obro‘ga putur yetkazadi. Qonunlar va huquqni muhofaza tizimi kamchiliklariga qaramasdan, kiberstalkingga qarshi kurashish usullari tahlil qilinadi. Profilaktik choralar, jamoatchilik xabardorligi, inson huquqlarini himoya qilish va raqamli xavfsizlikni ta'minlash masalalari yoritiladi.</p> Rabbimov Shohruh Xudoyberdi o‘g‘li Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/945 Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0000 КОНЦЕПЦИЯ АРБИТРАБИЛЬНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АРБИТРАЖЕ https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/946 <p>В данной работе анализируется концепция арбитрабильности, а именно объективной арбитрабильности. Арбитрабильность указывает на то, является ли спор "арбитрабильным", т.е. способным быть разрешенным в арбитраже. Хотя арбитраж является частным разбирательством, признание и приведение в исполнение конкретного арбитражного решения может иметь последствия для всех заинтересованных государств. Некоторые вопросы могут затрагивать "публичные" права и интересы или интересы третьих сторон, и в таких обстоятельствах разрешение споров в рамках частного разбирательства может быть оспорено.<br>Ученые легко проводят различие между субъективной и объективной арбитрабильностью. Субъективная арбитрабильность (или "арбитрабильность ratione personae") касается определенных физических или юридических лиц, которые, как считается, не могут передавать свои споры в арбитраж в силу своего статуса или функций, например государства или местных органов власти. Объективная арбитрабильность (или "арбитрабильность ratione materiae") сосредоточена на том, может ли определенный предмет спора быть урегулирован в арбитраже.<br>Ученые Редферн и Хантер следующим образом определяют арбитрабильность: Арбитрабильность предполагает определение того, какие виды споров могут быть разрешены в арбитраже, а какие относятся исключительно к компетенции судов. И Нью-Йоркская конвенция, и Типовой закон ограничиваются спорами, которые "могут быть урегулированы арбитражем"1. Формулировка в Нью-Йоркской конвенции, раскрывающая доктрину арбитрабильности звучит так: В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть также отказано, если компетентная власть страны, в которой испрашивается признание и приведение в исполнение, найдет, что: а) объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по законам этой страны объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по законам этой страны2.</p> Одилова Сарвиноз Яшнаржон кизи Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/946 Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0000 ANALYSIS OF METAPHOR AND METANYMY IN ENGLISH AND UZBEK https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/947 <p>This article delves into the intricate realms of metaphor and metonymy, two fundamental aspects of language and cognition, in both English and Uzbek languages. Through a comprehensive comparative analysis, it explores how these figurative devices are utilized, conceptualized, and expressed in the linguistic structures and cultural contexts of both languages. Drawing on linguistic theories, cognitive linguistics, and corpus-based studies, this article aims to shed light on the similarities, differences, and cultural nuances inherent in the use of metaphor and metonymy in English and Uzbek.</p> Raimova Dildora, Abdullayeva Umida Nigmatullayevna Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/947 Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0000 DINIY NASHRLARDA TA’LIM MASALALARINI YORITISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/948 <p>Ushbu ilmiy maqola diniy nashrlarning ta’lim masalalariga qanday yondashishi va yoritilishini o‘rganiladi, bunday manbalar ta’lim haqidagi munozaraga olib keladigan noyob istiqbollar va mulohazalarni ta’kidlaydi. Turli xil diniy nashrlarda ta’lim maqolalarining mazmuni, ohangi va ramkalarini tahlil qilib, ushbu tadqiqot diniy e’tiqod va qadriyatlarning o‘quv dasturlarini ishlab chiqish, maktab siyosati va ta’limni isloh qilish kabi mavzularni yoritishga qanday ta’sir qilishini yoritishga intiladi. Ushbu ilmiy maqolaning natijalari ommaviy axborot vositalarida din va ta’lim o‘rtasidagi kesishishni yaxshiroq tushunishga hissa qo‘shishga qaratilgan.</p> Uralov Mansur Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/948 Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0000 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/949 <p>В настоящее время применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) становится ключевым фактором для оптимизации процессов в различных сферах человеческой деятельности. Одной из таких областей, где потенциал ИИ является особенно значимым, является государственное управление. В условиях постоянно меняющейся социально-экономической среды и возрастающей сложности административных задач применение инновационных технологий становится необходимостью для повышения эффективности управления государственными ресурсами и обеспечения качества предоставляемых услуг гражданам.</p> Собиржонов Одилжон Кодиржонович Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/949 Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0000 РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АНАЛИЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДНК-ЭКСПЕРТИЗЫ https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/950 <p>в этой статье рассматривается роль и значение информационных технологий в анализе результатов ДНК-экспертизы, автоматизация процесса определения последовательности образцов ДНК с помощью программных средств, что снижает человеческую ошибку и повышает точность результатов анализа. Также с помощью информационных технологий обеспечивается возможность управления и анализа больших объемов данных, что дает данные о повышении эффективности.</p> Вахидова Дильфуза Зарпуллаевна Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/950 Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0000 АНАЛИЗ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/951 <p>Здоровье молодежи является приоритетным направлением деятельности здравоохранения, потому что от него зависит благополучие государства. Образ жизни студентов медицинского профиля относится к базовым ценностям, так как его будущий профессиональный статус предполагает обучение и формирование приверженности взрослого и детского населения к ведению здорового образа жизни.</p> Мавлонов Г. А. Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/951 Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0000