https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/issue/feed Uzbek Scholar Journal 2024-04-08T08:24:43+00:00 Open Journal Systems <p><strong>Uzbek Scholar Journal</strong> provides the opportunity to the authors to publish their original research articles in Multidisciplinary field. <strong>Uzbek Scholar Journal</strong> is an open access peer reviewed monthly journal. The journal is refereed and follows the ethics and practices of ethical open access publishing. All the manuscripts received for publication passes through extensive double blind peer review process. The journal covers the multidisciplinary areas of Engineering, Technology, Management, Sciences and Humanities. Authors can submit their original manuscripts for peer review.</p> <p><strong>Frequency of Publication:</strong> Monthly</p> <p><strong>Acceptance Notification:</strong> 30 Days</p> <p><strong>Languages Accepted:</strong> Karakalpak, Uzbek, Russian and English</p> <p><strong>ISSN: 2181-0869</strong></p> <p><strong>Journal DOI:</strong> https://doi.org/10.31251</p> <p><a href="http://ifsij.com/"><strong>IFSIJ <span class="S1PPyQ">JIF 2024:</span></strong> <span class="S1PPyQ">7.125</span></a></p> <p><a href="https://sjifactor.com/passport.php?id=22851"><span class="S1PPyQ"><strong>SJIF 2024:</strong> 6.59</span></a></p> https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/890 OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA INNOVATSIYALAR MASALASI HAQIDA 2024-04-06T16:16:45+00:00 Rahimov Boyhuroz Shermuxammadovich rahimovam613@gmail.com Azimov Qaxramon rahimovam613@gmail.com <p>Maqola XXI-asrning dolzarb muammolaridan biri - innovatsiyalarga bagʻishlangan Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish yoʻllari haqida gapirilgan. Keltirilgan "innovatsiya" tushunchasi va innovatsion shaxs ega boʻlishi kerak boʻlgan xususiyatlar ta'lim muassasasi, shuningdek, innovatsiya darajalari va ularning xususiyatlari, innovatsion faoliyat tizimiga nisbatan uslubiy yondashuvlar haqida soʻz boradi. Oʻzbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ta’lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarurligi hamda oliy ta'lim sifatini oshirishda ilgʻor texnologiyalarini amalda tatbiq etish uchun maxsus dastur taqdim etilgan.</p> 2024-04-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/891 ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШНИ САМАРАЛИ УСУЛЛАРИ 2024-04-06T18:36:48+00:00 Қодиров Туйғун Узоқович Қодирова@mail.uz Ишманова Муяссар Мухитдин қизи Ишманова@gmail.com <p>Мақолада Инсон ресурслари,ва уни бошқаришнинг самарали усуллари,Меҳнат ресурслари ва ундан фойдаланиш, Персонални бошқариш, Инсонни бошқариш,Инсон ресурсларини бошқариш буйича хориж олимларининг қарашлари тахлил этилган.Шунингдек, ўзига хос хусусиятлари,махсус вазифалари, босқичлари келтирилган.</p> 2024-04-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/893 COMFORTABLE AND SAFE CITY ENVIRONMENT CREATED BY GOVERNMENT, BUSINESS AND CIVIL SOCIETY CENTRAL COOPERATION DEVELOPMENT ISSUES 2024-04-06T18:47:56+00:00 Қодиров Туйғун Узоқович Қодирова@mail.uz Саидова Нозима Саматжоновна Саидова@mail.uz <p>The article analyzes today's creation of a comfortable and safe urban environment and the data of the international information index, the Center for Economic Research and Reforms, the index of the German business environment, rapid developments in the construction sector. Also, information on the prospects for business development is presented.</p> 2024-04-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/894 MT DА MАTEMАTIK O‘YINLАRNING O‘RNI VА АHАMIYАTI 2024-04-08T08:13:30+00:00 Xalilova Charos Xalilovacharos64@gmail.com <p>Ilmiy maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni matematik tasavvurlarini shakllantirish va rivojlantirish yoritib berilgan. Maktabgachata’ta’lim tashkilotlarida matematika mashg’ulotlari jarayonida mantiqiy o‘yinlardan foydalanishning ahamiyati bayon etilgan.</p> 2024-04-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/895 YOSH AVLOD TARBIYASIDA MEHNAT TARBIYASINING VAZIFALARI 2024-04-08T08:15:37+00:00 Ergashova Elnur ergashova@mail.ru <p>Ushbu maqolada bolalarni mehnatga o'rgatishda, eng avvalo, ularni psixologik va amaliy tayyorlash jamoada mehnat qilish ko'nikmalari, ruhiy, aqliy va amaliy tayyorlash jarayonida yoshlarda mehnatsevarlik, shijoat, fidoyilik, halollik, intizomlilik kabi sifatlarni shakllanishi bilan birga ularda axloqiy - irodaviy xususiyatlar yoritilgan.</p> 2024-04-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/896 MАKTАBGАCHА TА'LIM TАSHKILOTLАRI MАSHG'ULOTLАRI VА ULАRNI INNOVАTSION TАSHKIL ETISH 2024-04-08T08:18:15+00:00 Yaminova Sanobar Abdulla qizi Yaminova1977@mail.ru <p>Mashg‘ulot – pedagogning bolalarni kerakli bilim va malakalardan frontal holda xabardor qilishidir. Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotda bolalarga ta’lim berishning asosiy shakli bo‘lgan mashg‘ulotning mazmuni va axamiyati xaqida so‘z borgan.</p> 2024-04-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/897 MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARDA VAQT TASAVVURLARINI RIVOJLANTIRISH 2024-04-08T08:20:15+00:00 Abibullayeva Xurshida Rashid qizi xurshidaabubulayeva@gmail.com <p>This article covers the formation of time concepts in preschool children and activities that strengthen their understanding of time in a small group.</p> 2024-04-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/898 MTT TAYYORLOV GURUHI TARBIYALANUVCHILARINI MAKTABGA TAYYORLASHDA OTA-ONA VA MTT HAMKORLIGI 2024-04-08T08:22:24+00:00 Hayitmuminova Durdona Hayitmuminov@gmail.com <p>Ushbu maqola MTT lari tayyorlov guruhi bolalarini maktabga tayyorlashda MTT va oila hamkorligida olib boriladigan ishlar haqidadir. O‘zbek oilasining o‘ziga xosligi sharqona odob-axloq, rasm-rusum, urf-odat, milliy qadriyat hamda an’analar, ta’lim-tarbiya, ma’naviy yetuklikka intilish kabilarning barhayotligidadir.</p> 2024-04-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/899 « BOSHLANG’ICH SINF DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH VA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALARIDAN VOSITA SIFATIDA FOYDALANISH, KICHIK YOSHDAGI O’QUVCHILARDA BILIMLARINI SHAKILLANTIRISH» 2024-04-08T08:24:43+00:00 Akramxodjayeva Mutabarxan Maxamadaliyevna Hayitmuminov@gmail.com <p>Ushbu ilmiy maqolada boshlang‘ich sinflarda o‘quv quroli sifatida interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va oqibatlari o‘rganiladi. Yosh o‘quvchilarning bilimini shakllantirishga e’tibor qaratgan holda, biz interfaol o‘qitish usullari va zamonaviy texnologiyalarni sinf muhitiga kiritishning afzalliklarini ko‘rib chiqamiz. Tadqiqotlar va amaliy misollarni tahlil qilib, biz ushbu yondashuvlarning O’quvchilarning faolligi, motivatsiyasi, ta'lim natijalari va muhim ko'nikmalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sirini ta'kidlaymiz. Bundan tashqari, biz interaktiv usullar va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan muammolar va mulohazalarni ko'rib chiqamiz va muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun tavsiyalar beramiz.</p> 2024-04-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024