Uzbek Scholar Journal provides the opportunity to the authors to publish their original research articles in Multidisciplinary field. Uzbek Scholar Journal is an open access peer reviewed monthly journal. The journal is refereed and follows the ethics and practices of ethical open access publishing. All the manuscripts received for publication passes through extensive double blind peer review process. The journal covers the multidisciplinary areas of Engineering, Technology, Management, Sciences and Humanities. Authors can submit their original manuscripts for peer review.

Frequency of Publication: Monthly

Acceptance Notification: 30 Days

Languages Accepted: Karakalpak, Uzbek, Russian and English

ISSN: 2181-0869

Journal DOI: https://doi.org/10.31251

IFSIJ JIF 2024: 7.125

SJIF 2024: 6.59

Vol. 25 (2024)

Published: 2024-02-06

OʻSMIRLAR UCHRAYDIGAN EMOTSIONAL ZOʻRIQISHLAR

Muborak Qurbonova Boʻyboʻta qizi

1-4

«ILINTIRISh» PSIXOLOGIYaSI

Atadjanov Mamirjon Yusupovich

10-14

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ

Мардонова Феруза Бобокуловна, Усмонова Сохиба Тойир кизи, Мавлонова Юлдуз Илхомовна

51-54

O‘QUVCHILARGA SERVIZ XIZMATI YO’NALISHINI FANLARARO O‘QITISH METODIKASI

Ochilov Shokir Baxtiyorovich, Ismoyilov Diyor Bektemir o’g’li, Maxamatova Ibogul Rashidovna

70-74

YUQORI SINF O’QUVCHILARINI KASB-HUNARGA YO‘NALTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUV

Usmonova Sohiba Toyir qizi, Mardonova Feruza Boboqulovna, Mavlonova Yulduz Ilhomovna

75-77

OQUVCHILARGA SINFDAN TASHQARI MASHG’ULOTLARNI EKOTURIZM ORQALI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Nematov Bahron, Ochilov Shokir Baxtiyorovich, Po’latova Yulduz Begmurodovna

78-81

TEXNOLOGIYA FANINI DUAL TA’LIM TIZIMI ASOSIDA O‘QITISH METODIKASI

Ochilov Shokir Baxtiyorovich, Sharipov Abdumalik Axmadovich, Xoliqulova Ruxshona Normurodovna

82-85

STUDYING THE SCIENTIFIC HERITAGE OF GREAT SCIENTISTS IN MATHEMATICS AND ASTRONOMY

Omonboyeva Meruyert Erkin kizi, Kamalova Dilnavoz Ikhtiyorovna

89-95

MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING TECHNOLOGY

Umarova Amina Norkul kizi, Kamalova Dilnavoz Ikhtiyorovna

132-135

QUYOSH RADIUSINI ANIQLASH USULLARI

Sattarov Axliddin Rizoqulovich

136-140

ОSMОN SFЕRАSINI TUSHUNTIRISHDА АXBОRОT TЕXNОLОGIYАLАRINI QОʻLLАSH MЕTОDLАRI

Sayfullayeva Gulhayo Ixtiyor qizi, Norqulova Madina Hamza qizi, Xaitova Shaxnoza G’olibjon qizi

155-160

АMАLIY INNОVАTSIОN DАSTURLАR HАQIDА АSОSIY TUSHUNCHАLАR VА ULАRNING IMKОNIYАTLАRI

Sayfullayeva Gulhayo Ixtiyor qizi, Norqulova Madina Hamza qizi, Xaitova Shaxnoza G’olibjon qizi

161-164

ZAMONAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA TALABALARNING AXBOROTLI-INTELLEKTUAL KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH MODELI

Kamolov Ixtiyor Ramazonovich, Sayfullayeva Gulhayo Ixtiyor qizi, Malikova Muhabbat Boyto’ra qizi

179-183

ELEKTRODINAMIKADA SABABIYAT PRINSIPI

Nasriddinov Komiljon Raxmatovich, Azzamova Nilufar Buronovna

191-194

ELEKTRODINAMIKANING EKSPRIMENTAL ASOSLARI

Azzamova Nilufar Buronovna

195-200

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL SCIENCE

Urinova Oisha Dilmurod kizi, Kamalova Dilnavoz Ikhtiyorovna

206-211

IMPACT OF THE STEAM APPROACH ON MASTERY

Nabiyeva Firuza Odilovna

232-235

NEW OPPORTUNITIES IN DEXMEDETOMIDINE ACOUSTIC ANESTHESIA

Khudoyberdiyeva Gulrukh Sobirovna, Khudoyberdieva Gulrukh Sobirjonovna

260-263

DISCURSIVE COMPETENCE AND ITS DIFFICULTIES

Kenjayeva Kamila Anvar qizi, Abdullayev Bexruz Saxobiddin o‘g‘li

264-265

PRAGMATIC STUDY OF POLITICAL EUPHEMISM

Normurodova Sitora Yoqub qizi

266-268

PROJECTION OF INCISIONS IN GEOMETRY

Maksetova Zuhra Kabulovna

269-270

JADIDCHILIK HARAKATI FAOLIYATIGA AYRIM QARASHLAR

Professor A.Sh.Ziyadullayev, Podpolkovnik U.N. Yernazarov

274-280

O’QUVCHILARNI KASB TANLASHGA YO’NALTIRISHDA INNAVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Sharipov Abdumalik Axmadovich, Jaloldinova Shahnoza Xasanboevna

296-299

89%WC+6%Co+5%TiC ҚАТТИҚ ҚОТИШМА БАРМОҒИНИ “CEMCO” ВА “BARMAK” РОТОРЛИ ДРОБИЛКАДА ҚЎЛЛАШДА ТЕХНИК-ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ АНИҚЛАШ

Хаминов Бурхон Тургунович, Давлатова Сожидахон Жаҳонгир қизи, Реджепова Малохатхон

302-305

View All Issues